Ebene Magazine – Against the upper Cong., Senior leaders are again the battle flag ta

0
17
Ebene Magazine - Against the upper Cong., Senior leaders are again the battle flag ta

ப௠?? த௠?? à® ?? ில௠?? லி: à® ?? ா஠?? ௠?? à® ?? ி஠° ஸ௠?? தல௠?? வ஠° ௠?? à® ?? ௠?? à® © ியா, à® ?? வ஠° த௠?? ம஠?? à® © ௠?? à® ° ா஠?? ௠?? ல௠?? à® ?? à® ?? ிய௠?? à® ° ி஠© ௠?? à® ?? ௠?? யல௠?? பா஠?? ௠?? à® ?? ளில௠??, à® ?? à ® ?? ௠?? à® ?? ியி஠© ௠?? ம௠?? த௠?? த தல௠?? வ஠° ௠?? à® ?? ள௠?? à® ?? à® ?? ௠?? ம௠?? à® ?? தி஠° ௠?? ப௠?? திய஠?? ௠?? ந௠?? த ௠?? ள௠?? ள஠© à® ° ௠??. à® ?? த௠?? ய஠?? ௠?? த௠?? த௠??, à® ?? à® ?? ௠?? à ® ?? ி ம௠?? லி஠?? த௠?? த௠?? à® ?? ௠?? à® ?? ௠?? à® ?? தி஠° ா஠??, à® ?? வ஠° ௠?? à® ?? ள௠?? ம௠?? à® £ ௠?? à® ?? ௠?? ம௠?? ப௠?? à® ° ௠?? à® ?? ௠?? à® ?? ௠?? à® ?? ி த௠?? ா஠?? à ¯ ?? à® ?? ிய௠?? ள௠?? ள஠© à® ° ௠??.

à® ?? à® ?? ந௠?? த, 2019ல௠??, ல௠?? à® ?? ௠?? à® ?? பா஠µà¯ ?? à® ?? ௠?? à® ?? ௠?? ந஠?? ந௠?? த த௠?? à® ° ௠?? தலில௠??, à® ?? ா஠?? ௠??., ம௠?? à® £ ௠?? à® ?? ௠?? ம௠?? ப஠?? ௠?? த௠?? ல௠?? விய஠?? ௠?? ந௠?? à®¤à ®¤à¯ ??. à® ?? த௠?? ய஠?? ௠?? த௠?? த௠??, தல௠?? வ஠° ௠?? பதவியிலி஠° ௯ நà®, à® °à® ?? ?? ௠?? ல௠?? வில஠?? ி஠© ா஠° ௠??. à® ?? à® ?? ௠?? à® ?? ௠?? à® ?? ால தல௠?? வ஠° ா஠?? à® ?? ௠?? à® © ியா த௠?? à® ° ௠?? வ௠?? à® ?? ௠?? ய௠?? யப௠?? ப஠?? ௠?? à® ?? ா஠° ௠??. à® ° ா஠?? ௠?? ல௠?? பதவி வில஠?? ி, à® ?? à® ° à® £ ௠?? à® ?? ௠?? à® ?? à® £ ௠?? à® ?? ௠?? à® ?? ள௠?? ம௠?? à® ?? ிய à® ?? ள௠?? ள நில௠?? யி஠²à¯ ?? ம௠??, à® ?? à® ?? ௠?? à® ?? ி஠?? ௠?? à® ?? ௠?? ம௠?? ழ௠?? ந௠?? à® ° தல௠?? வ஠° ௠?? த௠?? à® ° ௠?? வ௠?? à® ?? ௠?? ய௠?? யப௠?? ப஠?? வில௠?? ல௠??. à® ?? ந௠?? நில௠?? யில௠??, ல௠?? à® ?? ௠?? à® ?? பா த௠?? à® ° ௠?? தல௠?? த௠?? ல௠?? விய௠?? à® ?? à® ?? ௠?? த௠?? த௠??, à® ?? ா஠?? ௠?? à® ?? ி஠° ஸ௠??, பல மாநில à® ?? à® ?? ௠?? à® ?? à® ?? à® ªà¯ ?? த௠?? à® ° ௠?? தல௠?? à® ?? ளில௠?? ம௠?? ப஠?? ௠?? த௠?? ல௠?? விய௠?? à® ?? ந௠?? தித௠?? தத௠??. à® ?? த௠?? à®¯à ® ?? ௠?? த௠?? த௠??, à® ?? à® ?? ந௠?? த à® ?? à® £ à¯? ?? à® ?? ௠??, à® ?? ா஠?? ௠??., பலவ௠?? à® © த௠?? à®¤à ¯ ?? à® ?? ௠?? à® ?? ௠?? à® ?? ி஠?? ௠?? à® ?? ா஠?? ௠?? à® ?? ி, à® ?? à® ?? ௠?? à® ?? ி஠?? ௠?? à ® ?? ௠?? வல௠?? வா஠© தல௠?? ம௠?? த௠?? வ௠?? à® ?? à® ©, à® ?? ௠?? லாம௠?? நபி à® ?? à® ?? ாத௠??, à® ?? à® © ந௠?? த௠?? à® ?? à® ° ௠?? மா à® ?? ள௠?? ளி஠?? ௠?? à® ??, 23 à® ¯ ?? à® ?? ௠?? à® ?? ிய தல௠?? வ஠° ௠?? à® ?? ள௠??, à® ?? ௠?? à® © ியாவ௠?? à® ?? ௠?? à® ?? ௠?? à® ?? à® ?? ிதம௠?? à® ?? à® © ௠?? ப௠?? பி஠© à® ° ௠??. à® ?? ப௠?? ப௠?? த௠?? à® ?? வ஠° ௠?? à® ?? ள௠?? à® ?? ழ௠?? த௠?? த௠?? à® ?? மாதா஠© ம௠?? à® ?? ௠?? ய௠?? த, à® ?? ா஠?? ௠??., தல௠?? à®®à¯? ?, à® ?? ப௠?? ப௠?? த௠??, ம௠?? ல௠?? ல ம௠?? à ®²à¯ ?? ல à® ?? வ௠?? வ௠?? à® ° ௠?? வ஠° ா஠?? à® ?? à® ° ம௠?? à® ?? à® ?? ௠?? à® ?? ி வ஠° ௠?? à® ?? ி஠± த௠??. à® ?? ந௠?? த வ஠° ி஠?? ௠?? யில௠??, à® ?? ம௠?? பத௠?? தில௠?? à® ?? ௠?? à® ° ௠?? ந௠?? தி஠° ௠?? ப௠?? பவ஠° ௠??, à® ?? ௠?? லாம௠?? நபி à® ?? à® ?? ாத௠??. à® ?? ம௠?? பத௠?? தில௠??, à® ?? வ஠° த௠?? à® ° ா஠?? ௠?? ய à® ?? பா பதவி஠?? ௠?? à® ?? ாலம௠?? ம௠?? à® ?? ிந௠?? தத௠??. à® ?? வ஠° ௠?? à® ?? ௠?? à® ?? ௠?? ம௠?? à® £ ௠?? à® ?? ௠?? ம௠??, ‘à® ?? ௠?? à® ?? ௠??’ த஠°, த௠?? ழம௠?? à® ?? à® ?? ௠?? à® ?? ி஠?? ள௠?? ம௠?? à® © ௠?? வந௠?? த ப௠?? த௠?? ம௠??, à®? ? த௠?? à® ?? ா஠?? ௠??., தல௠?? ம௠?? நி஠° ா஠?? à® ° ித௠?? த௠?? வி஠?? ௠?? à® ?? த௠??.

à® ?? த௠?? ய஠?? ௠?? த௠?? த௠??, பல à® ?? à® £ à ¯ ?? à® ?? ௠?? à® ?? ள௠?? à® ?? ௠?? à® ?? ௠?? ப௠?? பி஠© ௠??, à® ?? ௠?? லாம௠?? நபி à® ?? à® ?? ாத௠??, ம௠?? à® £ ௠?? à® ?? ௠?? à® ®à¯ ?? à® ?? ா஠· ௠?? ம௠?? à® ° ௠?? à® ?? à® ° à® ?? ியல௠?? à® ?? ௠?? à® ?? ௠?? தி஠° ௠?? ம௠?? பிய௠?? ள௠?? ளா஠° ௠??. வழ஠?? ௠?? à® ?? மா஠??, தமிழ஠?? த௠?? தில௠?? à® ?? ௠?? à® ?? ௠?? à® ?? à® £ ி à® ?? à® ?? ௠?? à® ?? ிய஠¾à® ©, தி.ம௠??. À® ??., À® ?? à® ?? à® © ௠??, ‘à® ?? ௠?? à® ?? ௠?? ‘ à® ?? த௠?? à® ?? ௠?? à® ?? ௠?? à® ?? ௠?? த௠?? à® ?? à® ° ௠?? பா஠?? ப௠?? à® ??, à® ?? ௠?? லாம௠?? நபி à® ?? à® ?? ாத௠?? தா஠© ௠?? à® ?? ா஠?? ௠??., ம௠?? லி஠?? த௠?? தால௠?? à® ?? à® © ௠?? ப௠?? பி வ௠?? à® ?? ௠?? à® ?? ப௠?? ப஠?? ௠?? வா஠° ௠??. à® ?? à® © ால௠??, à® ?? ம௠?? ம௠?? à® ± ௠??, à® ?? வ஠° ௠?? à® ?? ௠?? à® ?? ௠?? பதிலா஠??, à® ° à® © ௠?? த௠?? ப௠?? à® ?? ௠?? à® ° ௠?? à® ?? ௠?? வாலாவ௠??, à® ?? ா஠?? ௠??., ம௠?? à® © ௠?? à® © ி஠± ௠?? த௠?? தியà¯? ?? ள௠?? ளத௠??. à® ?? ௠?? லாம௠?? நபி à® ?? à® ?? ாத௠?? ப௠?? லவ௠??, à® ?? à® © ௠?? à® © ௠?? à® ° ௠?? ம௠?? த௠?? த தலவ௠?? à® ° ா஠© à® ?? à® © ந௠?? த௠?? à® ?? à® ° ௠?? மாவ௠?? ம௠?? à® ?? à® ?? ௠?? ம௠?? à® ?? தி஠° ௠?? ப௠?? தியில௠?? à® ?? ள௠?? ளா஠° ௠??. à® ?? வ஠° த௠?? à® ° ா஠?? ௠?? ய à® ?? பா பதவி஠?? ௠?? à® ?? ாலம௠??, à® ?? à® ° ா஠£ ௠?? à® ?? ௠?? ம஠?? ௠?? à® ?? ௠?? ம௠?? à® ?? ள௠?? ளத௠??. à® ?? த஠© ால௠??, த஠© à® ?? ௠?? à® ?? ௠?? à® ° ா஠?? ௠?? ய à® ?? பா à® ?? தி஠° ௠?? à® ?? à® ?? ௠?? à® ?? ி தல௠?? வ஠° ௠?? பதவி à® ?? ி஠?? ௠?? à® ?? à® ?? à® ?? à® ?? à®. à® ?? த஠© ௠?? ம௠?? லம௠??, ம௠?? à® £ ௠?? à® ?? ௠?? ம௠?? à® ° ா஠?? ௠?? ய à® ?? பா à® ?? à® ± ௠?? ப௠?? பி஠© à® ° ா஠?? லாம௠?? à® ?? à® ©, à® ?? வ஠° ௠?? à® ?? à® £ à® ?? ௠?? à® ?? ௠?? ப௠?? à® ?? ௠?? à® ?? ி஠° ௠?? ந௠?? தா஠° ௠??.

à® ?? à® © ால௠??, à® ° ா஠?? ௠?? ல௠?? à® ?? ௠?? à® ?? à¯? ? மி஠?? வ௠?? ம௠?? ந௠?? à® ° ௠?? à® ?? ௠?? à® ?? மா஠©, மல௠?? à®²à®¿à ® ?? ா஠° ௠?? à® ?? ௠?? à® © à® ?? ா஠° ௠?? à® ?? ௠?? வ௠?? à® ?? ௠?? à® ?? ௠??, à® ° ா஠?? ௠?? ய à® ?? பா à® ?? à®¤à ®¿à® ° ௠?? à® ?? ௠?? à® ?? ௠?? à® ?? ி தல௠?? வ஠° ௠?? பதவி வழ஠?? ௠?? à® ?? ப௠?? ப஠?? ௠?? à® ?? ௠?? ? ள௠?? ளத௠??. à® ?? ப௠?? ப஠?? ி, à® ?? ா஠?? ௠??., தல௠?? ம௠?? à® ?? ௠?? à® ?? ௠?? à® ?? தி஠° ா஠??, à® ?? à® ?? ௠?? à® ?? ப௠?? ப௠?? à® ° ௠?? வ à® ?? à® ° ௠?? த௠?? த௠?? à® ?? ௠?? à® ?? ளà¯? ? த௠?? à® ° ிவித௠?? த தல௠?? வ஠° ௠?? à® ?? ள௠?? à® ?? வ௠?? வ௠?? à® ° ௠?? வ஠° ா஠??, à® ?? à® ° ம௠?? à® ?? à® ?? ௠?? à® ?? ப௠?? ப஠?? ௠?? à® ?? ௠?? வ஠° ௠?? à® ?? ி஠© ௠?? à® ± à® © à® ° ௠??. à® ?? த௠?? ம஠?? ௠?? à® ?? ௠?? மி஠© ௠?? à® ± ி, த௠?? à® ° à ¯ ?? தல௠?? விய௠?? à® ?? ம௠?? வ஠?? ௠?? ப௠?? பதில௠?? à® ?? ௠?? à® ??, த஠?? ௠?? à® ?? ள௠?? à® ?? ல௠?? à® ?? ிப௠?? பதில௠?? ல௠?? à® ?? à® © ௠?? பத௠??, ம௠?? த௠?? த தல௠?? à®µà ® ° ௠?? à® ?? ள௠?? பல஠° ி஠© ௠?? à® ?? ௠?? ம௠?? à® ± லா஠?? à® ?? ள௠?? ளத௠??. à® ?? ா஠?? ௠??., à® ?? ில௠??, à® ?? ௠?? லாம௠?? நபி à® ?? à® ?? ாத௠??, à® ?? பில௠?? à® ?? ிபல௠??, விவ௠?? à® ?? ௠?? த஠© ௠?? à® ?? ா, à® ?? à® ?? ில௠?? à® · ௠?? பி஠° à® ?? ாத௠?? à® ?? ி஠?? ௠??, ம஠£ ி஠· ௠?? திவா஠° ி, ப௠?? பிந௠?? த஠° ௠?? ஹ௠?? à® ?? ா, à® ?? à® © ந௠?? த௠?? à® ?? à® ° ௠?? மா à® ?? à® ?? ிய, à® ?? ழ௠?? ம௠?? à® ?? ௠?? à® ?? ிய à® ?? தி஠° ௠?? ப௠?? à® ¤à®¿à®¯à®¾à®³à® ° ௠?? à® ?? ளி஠© ௠?? à® ?? ௠??, த஠± ௠?? ப௠?? த௠?? à® ?? à® ?? ௠?? à® ?? ிய௠?? ள௠?? ளத௠??. à® ?? வ஠° ௠?? à® ?? ள௠??, à® ?? ௠?? à® © ியா, à® ° à® ¾à® ?? ௠?? லி஠© ௠?? à® ?? ௠?? யல௠?? பா஠?? ௠?? à® ?? ளில௠?? மி஠?? வ௠?? ம௠?? à® ?? தி஠° ௠?? ப௠?? திய஠?? ௠?? ந௠?? த ௠?? ள௠?? ள஠© à® ° ௠??. à® ?? த௠?? ய஠?? ௠?? த௠?? த௠??, à® ?? à® ?? ௠?? à ® ?? ி ம௠?? லி஠?? த௠?? த௠?? à® ?? ௠?? à® ?? ௠?? à® ?? தி஠° ா஠??, à® ?? வ஠° ௠?? à® ?? ள௠?? ம௠?? à® £ ௠?? à® ?? ௠?? ம௠?? ப௠?? à® ° ௠?? à® ?? ௠?? à® ?? ௠?? à® ?? ி த௠?? ா஠?? à ¯ ?? à® ?? ிய௠?? ள௠?? ள஠© à® ° ௠??.

à® ?? ந௠?? நில௠?? யில௠??, à® ?? ௠?? லா஠®à¯ ?? நபி à® ?? à® ?? ாத௠?? தி஠© ௠??, ‘à® ?? à®¾à®¨à ¯ ?? தி à® ?? ௠?? ள௠?? பல௠?? ப௠?? மிலி ‘à® ?? à® ± à® ?? ௠?? à® ?? à® ?? à® ?? à® ?? ®³à¯ ?? à® ?? ா஠° ௠?? பில௠??, à® ?? ம௠?? ம௠?? வி஠²à¯ ??, ‘à® ?? ம௠?? தி மாநா஠?? ௠??’ à® ?? à® © ௠?? à® ± தல௠?? ப௠?? பில௠??, ம௠?? à® © ௠?? à® ± ௠?? நாள௠?? நி஠?? ழ௠?? à® ?? ௠?? à® ?? ி, ந௠?? à® ± ௠?? à® ± ௠?? த௠?? வ஠?? ௠?? à® ?? ியத௠??. à® ?? தில௠??, à® ?? பில௠?? à® ?? ிபல௠??, à® ?? à® © ந௠?? த௠?? à® ?? à® ° ௠?? மா, விவ௠?? à® ?? ௠?? த஠© ௠?? à® ?? ா, ப௠?? ப௠?? ந௠?? த஠° ௠?? à® ?? ி஠?? ௠?? ஹ௠?? à® ?? ா, ம஠£ ி஠· ௠?? திவா஠° ி à® ?? à® ?? à® ?? யà®, à® ?? à® ?? à® ?? à® ?? ? ி தல௠?? ம௠?? à® ?? ௠?? à® ?? ௠?? à® ?? à® ?? ிதம௠?? à® ?? ழ௠?? திய தல௠?? வ஠° ௠?? à® ?? ள௠?? பல஠° ௠?? ம௠?? ப஠?? ௠?? à® ?? ௠?? à® ± ௠?? à® ± ௠?? ள௠?? ள஠© à® ° ௠?? . மாநா஠?? ௠?? à® ?? ில௠??, à® ?? à® © ந௠?? à®¤à ¯ ?? à® ?? à® ° ௠?? மா ப௠?? à® ?? ியதாவத௠??: à® ?? ா஠?? ௠?? à® ?? ி஠° ஸ௠?? à® ?? à® ?? ௠?? à® ?? ி பலமா஠?? à® ?? à® ° ௠?? ந௠?? தத௠??, நா஠?? ௠?? à® ?? ள௠?? பா஠° ௠?? த௠?? த௠?? ள௠?? ள௠?? ம௠??. à® ?? à® © ால௠??, à® ?? à® ?? ந௠?? த, 10 à® ?? à® £ ௠?? à®? ?? ௠?? à® ?? ளா஠?? à® ?? à® ?? ௠?? à® ?? ி பலவ௠?? à® © ம஠?? ௠?? ந௠?? த௠?? ள௠?? ளத௠??, à® ?? à® ?? ௠?? à® ?? ளால௠?? பா஠° ௠?? à® ?? ௠?? à® ?? ம௠?? à® ?? ியவில௠?? ல௠??. à® ?? à® ?? ௠?? à® ?? ள௠?? à® ?? ௠?? à® ?? ௠?? வயதா஠?? ிவி஠?? à® ?? à®? ப௠?? திய தல௠?? ம௠?? à® ± ௠?? தா஠© ௠??, à® ?? à® ?? ௠?? à® ?? ிய௠?? வல௠?? ப௠?? ப஠?? ௠?? த௠?? த வ௠?? à® £ ௠?? à®? ? ௠?? ம௠??. நா஠?? ௠?? à® ?? ள௠??, à® ?? à® © ௠?? à® © ல௠?? வழியா஠?? à® ?? à® ?? ௠?? à® ?? ி஠?? ௠?? à® ?? ௠?? ள௠?? ந௠?? ழ௠?? ந௠?? த௠??, பதவி஠?? ள௠?? ப௠?? à® ± வில௠?? ல௠??. வா஠?? ல௠?? வழியா஠?? வ௠?? à® ?? à® ?? ௠?? à® ?? ி஠?? ௠?? à® ?? ௠?? ள௠?? ந௠?? ழ௠?? ந௠?? த௠??, à® ?? à® ?? ி஠© à® ?? à®´ ௠?? ப௠?? பால௠?? பதவி஠?? ள௠?? ப௠?? à® ± ௠?? à® ± ௠?? ம௠??. மா஠£ வ஠° ா஠?? à® ?? à® ° ௠?? à® ?? ௠?? à® ?? ௠?? ம௠?? ப௠?? த௠??, à® ?? à® ?? ௠?? à® ?? ியில௠?? à® ?? ௠?? à® ° ௠?? ந௠?? தவ஠© ௠?? நா஠© ௠??. à® ?? த஠© ால௠?? à® ?? à® ?? ௠?? à® ?? ிப௠?? ப஠± ௠?? à® ± ௠??, தல௠?? ம௠?? ப஠± ௠?? à® ± ௠?? à® ?? à® ?? ியவ௠?? ப஠± ௠?? à® ± ி, à® ?? à® © ௠?? à® © ௠?? à® ?? ௠?? ள௠?? வி à® ?? ௠?? à® ?? ௠?? à® ?? யா஠° ௠?? à® ?? ௠?? à® ?? ௠?? ம௠?? à® ?? à® ° ிம௠?? à® ?? ல௠?? ல௠??. à® ?? வ௠?? வா஠± ௠??, à® ?? வ஠° ௠?? ப௠?? à® ?? ி஠© ா஠° ௠??. à® ° ா஠?? ௠?? லி஠© à¯? ?, வ஠?? à® ?? ௠?? à® ?? ௠?? – த௠?? à® ± ௠?? à® ?? ௠?? à® ?? ம௠??. பி., ப௠?? à® ?? ௠?? à® ?? ௠?? à® ?? ௠?? à ® ?? ௠?? à® ?? தி஠° ௠?? ப௠?? தி த௠?? à® ° ிவி஠௠?? த ம௠?? த௠?? த தல௠?? வ஠° ௠?? à® ?? ள௠??, à® ?? ப௠?? ப௠?? த௠??, à® ?? ௠?? à® © ியா, à® ° ா஠?? ௠?? லி஠© ௠?? à® ?? ௠?? யல௠?? பா஠?? ௠?? à® ?? ள௠?? à® ?? ௠?? à®? ?? ௠?? ம௠??, ப஠?? ி஠° à® ?? ௠?? à® ?? மா஠?? வ௠?? à® ?? தி஠° ௠?? ப௠?? தி த௠?? à® ° ிவி஠௠?? த௠?? ள௠?? ள஠© à® ° ௠??. à® ?? வ஠° ௠?? à® ?? ளி஠© ௠?? à® ?? வ஠© ம௠??, தமிழ஠?? ம௠?? à® ?? ள௠?? ளி஠?? ௠?? à® ??, à® ?? ந௠?? த௠?? மாநில஠?? ௠?? à® ?? à® ??ிி௠?? ந஠?? à® ?? ௠?? à® ?? வ௠?? ள௠?? ள à® ?? à® ?? ௠?? à® ?? à® ?? ப௠?? த௠?? à® ° ௠?? தல௠?? ப஠?? ௠?? à® ?? ம௠?? தி஠° ௠?? ம௠?? பிய௠?? ள௠?? ளத௠??. à® ?? த௠?? த௠?? à® ° ௠?? தலில௠??, à® ?? ா஠?? ௠??., ப௠?? à® ± ௠?? ம௠?? à® ?? à® ?? à® ?? ௠?? à® ?? ள௠?? வ௠?? த௠?? த௠??, தல௠?? ம௠?? மா஠± ௠?? à® ± த௠?? த௠?? ம௠?? à® £ ௠?? à® ?? ௠?? ம௠?? வலிய௠?? à® ± ௠?? த௠?? த, à® ?? வ஠° ௠?? à® ?? à ®³à¯ ?? ம௠?? à® ?? ிவ௠?? à® ?? ௠?? ய௠?? த௠?? ள௠?? ளதா஠?? à® ?? ௠?? à® ± ப௠?? ப஠?? ௠?? à® ?? ி஠± த௠??. ‘த௠?? à® ° ௠?? தல௠?? ம௠?? à® ?? ிவ௠?? à® ?? ள௠??, à® ?? ா஠?? ௠?? à® ?? à ®¿à® ° à® ?? ௠?? à® ?? ௠?? à® ?? ௠?? à® ?? ாத஠?? மா஠?? à® ?? à® ° ௠?? ந௠?? தால௠??, à® ?? ௠?? à® © ியா , à® ° ா஠?? ௠?? ல௠?? à® ?? ௠?? à® ?? ௠?? à® ?? ந௠?? த பி஠° à® ?? ௠?? à® © ௠?? ய௠?? à®®à¯? ? à® ?? à® ± ௠?? ப஠?? ாத௠??; à® ?? ல௠?? லாவி஠?? ில௠??, à® ?? à® ?? ௠?? à® ?? à ®¿à®¯à®¿à®²à¯ ?? ப௠?? à® ° ௠?? ம௠?? ம௠?? தல௠?? வ௠?? à® ?? ி஠?? ௠?? à® ?? ௠?? ம௠?? ‘ à® ?? à® ©, à® ?? à® ° à® ?? ியல௠?? ந௠?? à® ?? ௠?? à® ?? à® ° ௠?? à® ?? ள௠?? த௠?? à® ° ிவி஠?? ௠?? à® ?? ி஠© ௠?? à® ± à® © à® ° à ¯ ??.

à® ?? à® © ௠?? à® © ௠?? à® ° ௠?? à® ?? ா஠?? ௠??., தல௠?? வ஠° ௠?? à® ?? பில௠?? à® ?? ிபல௠?? ப௠?? à® ?? ியதாவதà®: ா஠??à® ?? ®¿à® ° ஸ௠?? பலவ௠?? à® © மா஠?? ி à® ?? ௠?? à® £ ௠?? à® ?? ௠?? வ஠° ௠?? à® ?? ி஠± த௠??. à® ?? த஠© ால௠?? தா஠© ௠??, à® ?? à® ?? ௠?? à® ?? ௠?? à® ?? ௠?? à® ?? ிய௠?? ள௠?? ள௠?? ம௠??. à® ?? த஠± ௠?? à® ?? ௠?? ம௠?? à® © ௠?? ப௠?? ம௠?? நா஠?? ௠?? à® ?? ள௠?? à® ?? ௠?? à® ?? ி஠© ௠?? ம௠??. à® ?? à® ?? ௠?? à® ?? ிய௠?? வலிம௠?? யா஠?? ௠?? à® ?? வ௠?? à® £ ௠?? à® ?? ௠?? ம௠?? à® ?? à® © ௠?? பத௠?? à® ?? à® ?? ௠?? à® ?? ள௠?? ந௠?? à® ?? ௠?? à® ?? ம௠??. à® ?? ா஠?? ௠?? à® ?? ி஠° ஸ௠?? à® ?? à® ?? ௠?? à® ?? ியி஠© ௠?? à® ?? à® ?? ிம஠?? ௠?? à® ?? நிலவ஠° த௠?? த௠?? ந஠© ௠?? à® ?? ௠?? à® ?? à® ± ிந௠?? தவ஠° ௠??, à® ?? ௠?? லாம௠?? நபி à® ?? à® ?? ாத௠??. à® ?? வ௠?? வ௠?? à® ° ௠?? மாவ஠?? ௠?? à® ?? ம௠?? வ஠° ௠?? யில௠?? ம௠??, à® ?? à® ?? ௠?? à® ?? ி஠¯à®¿à® © ௠?? நிலவ஠° ம௠?? à® ?? வ஠° ௠?? à® ?? ௠?? à® ?? ௠?? த௠?? த௠?? à® ° ிய௠?? ம௠??. à® ?? வ஠° ௠??, பா஠° ௠?? லிம௠?? à® © ௠?? à® ?? à® ¿À®²à¯ ?? à® ?? à® ° ௠?? ந௠?? த௠?? வி஠?? ௠?? வி஠?? ௠?? à® ?? ப௠?? ப஠?? ௠?? à® ?? த௠??, வ஠° ௠?? த௠?? தத௠?? த௠?? à® ?? à® ± ௠?? ப஠?? ௠?? த௠?? திய௠?? ள௠?? à®³à ®¤à¯ ??. À® ?? வ஠° ௠?? ம௠?? à® £ ௠?? à® ?? ௠?? ம௠?? à® ?? ம௠??. பி., யா஠?? ௠?? à® ?? ியி஠° ௠?? à® ?? ௠?? à® ?? வ௠?? à® £ ௠?? à® ?? ௠?? ம௠??. à® ?? வ஠° த௠?? à® ?? à® © ௠?? பவத௠?? த௠??, à® ?? à® ?? ௠?? à® ?? ி à ®¤à®²à¯ ?? ம௠?? பய஠© ௠?? ப஠?? ௠?? த௠?? தி à® ?? ௠?? ள௠?? à ®³à®¾à®¤à®¤à¯ ?? à® ?? à® © ௠?? à® ?? à® ©, த௠?? à® ° ியவில௠?? ல௠??. à® ?? வ௠?? வா஠± ௠??, à® ?? வ஠° ௠?? ப௠?? à® ?? ி஠© ா஠° ௠??.

We use cookies to understand how you use our site and to improve user experience. This includes personalising content and advertising. By continuing to use our site, you accept our use of cookies, revised Privacy Policy.

Ref: https://www.dinamalar.com

QU’EN PENSEZ-VOUS?

[comment]

Partners:

Journal D’Afrique (https://www.journaldafrique.com/)

Ebene News (https://www.ebenenews.com/)

Laisser un commentaire, votre avis compte!

[gs-fb-comments]

Laisser un commentaire, votre avis compte!

Laisser un commentaire, votre avis compte!