Ebene Magazine – ã ???? ã ?? ¢ ã ?? «ã ???? ã ?? «ã ?? ¯æ ?? ± 京ã ???? 2021å¹´1æ ???? 23æ ?? ¥ (å? ????) å³¶æ ¹ã ?? ¹ã ?? µã ???? ã ?? ªã ????? ¸ã ???? ¼ ã ?? ã ?? ¬ã ???? ã ?? ¼ã ???? –ã ?? ¹ã ???? ã ?? ¼ã ???? ã ???? ã ????

0
7
Ebene Magazine - ã ???? ã ?? ¢ ã ?? «ã ???? ã ?? «ã ?? ¯æ ?? ± 京ã ???? 2021å¹´1æ ???? 23æ ?? ¥ (å? ????) å³¶æ ¹ã ?? ¹ã ?? µã ???? ã ?? ªã ????? ¸ã ???? ¼ ã ?? ã ?? ¬ã ???? ã ?? ¼ã ???? --ã ?? ¹ã ???? ã ?? ¼ã ???? ã ???? ã ????

ã ?? ã ?? ¼ã ?? ¯ã ?? ¼ã ???? ï¼ ??
æ¤ ?? ç´ ¢

Copyright  © ALVARK TOKYO. All Rights Reserved

ã ????ã ?? ¤ã ????ã ?? ¢ ã ?? «ã ????ã ?? «ã ?? ¯æ ?? ± 京ã ?? ¸ã ?? ®å ¿ ?? æ ?? ´ã ???? ã ???? ã ???? ã ?? ¨ã ???? ã ???? ã ??????? ã ?? ¾ã? ??? ã ????
æ ?? ¬æ ?? ¥ 1æ ???? 23æ ?? ¥ (å ????) ã ?? ¢ ã ?? ¦ã ?? §ã ?? ¼ã ?? »æ ?? ¾æ ± ?? å¸ ?? ç · ?? å ???? ä½ ?? è ?? ²é ¤¨ (å³¶æ ¹ç ????) ã ?? «ã ?? ¦é ???? å ?? ¬ã ???? ã ???? ã ???? å³¶æ ¹ã ?? ¹ã ?? µã ???? ã ?? ªã ???? ã ?? ¸ã ???? ã ?? ?? ¨ã ?? ® GAME 1ã ?? ¯ã ???? è © ¦å ???? åº ?? ç ?? ¤ã ???? ã ???? ã ???? ã ?? £ ã ???? ã ?? §ã ?? ³ã ?? ¹ã ?? ® å¼ · 度ã ???? é «?? ã ???? å³¶æ ¹ã ?? «æ ???? ???? ã ???? ã ???? ã ?? ªã ?? ªã ???? ã ?? §ã ?? ³ã ?? ¹ã ???? å ± ?? é ???? ????ã ????ã ????ã ?? ªã ?? ¼ã ????ã ???? å ¥ ªã ????ã ?? ¾ã ???? ã ???? ã ???? 第2ã ?? ¯ã ?? © ã ?? ¼ã ?? ¿ ã ?? ¼ã ?? «å ?? ¥ ã ????ã ?? ªã ????ã ?? §ã ?? ³ã ?? ¹ã ???? é ???? ã ???? ?? ªã ???? å ???? ç ?? ¹ã ?? «è¿ ½ ã ???? ã ?? ¤ã ???? ã ???? ã ?? ¦å ???? å ???? ã ???? çµ ?? ã ???? ????ã ????ã ????
å¾ ?? å ???? ã ???? ã ?? ¹ã ?? ¿ ã ?? ¼ã ???? ã ???? ã ???? ã ???? ã ?? £ ã ?? ¼ã ?? «ã ???? ã ??’ã ?? ¼ã ?? « ã ???? æ ± ºã ???? ã ???? ã ???? ã ???? å³¶æ ¹ã ?? «å ???? è¡ ?? ã ???? ã ???? ã ?? ¾ã ???? ã ???? ã ????ã ???? 第3ã ?? ¯ã ?? © ã ?? ?? ¿ ã ?? ¼æ® ?? ã ???? 3å ???? ã ???? ã ???? # 11 é ?? ç ?? ° é ?? ¸æ ???? # 3 å® ?? è ?? ¤é ?? ¸æ ???? ã ??®3 Pã ?? · ã ?? ¥ ã ?? ¼ã ???? ã ?? §é ???? è » ¢ ã ?? «æ ???? å ???? ã ???? ã ?? ¾ã ???? ã ???? ã ???? 第 4ã ?? ?? ¼ã ?? ¿ ã ?? ¼ã ?? ¯ã ???? ã ???? ã ?? ¢ ã ?? ° ã ?? ¬ã ???? ã ?? · ã ???? ã ?? ?? ?? ¬ã ?? ¼ã ???? ç¶ ?? ã ???? ã ???? ä¸ ?? æ ° ?? ã ?? «ã ?? ªã ?? ¼ã ???? ã ???? åº ?? ã ???? 86-64ã ?? §å ???? å ?? © ã ???? ã ?? ¾ã ????
ï¼ ?? ã ?? ¹ã ?? ³ã ?? ¢ ï¼ ??
ã ?? ¢ ã ?? «ã ???? ã ?? «ã ?? ¯æ ?? ± 京 86-64 å³¶æ ¹ã ?? ¹ã ?? µã ???? ã ?? ªã ?? ?? ã ?? ¸ã ???? ã ?? ¯
ï¼ ?? 第1 Qï¼ ?? 19-14ã ???? 第2 Qï¼ ?? 16-21ã ???? 第3 Qï¼ ?? 22-16ã ???? 第4 Qï¼ ?? 29- 13ï¼ ??
ã ?? ªã ?? ¼ã ?? ° æ ?? ¦é ???? ç® ?? æ ???? ç¸¾ï¼ ?? 16å ???? 12æ ????
ï¼ ?? è © ¦å ???? ã ?? ¬ã ???? ã ?? ¼ã ???? ï¼ ??

Copyright  © ALVARK TOKYO. All Rights Reserved

Copyright  © ALVARK TOKYO. All Rights Reserved

Copyright  © ALVARK TOKYO. All Rights Reserved

Copyright  © ALVARK TOKYO. All Rights Reserved

第4Q:
æ ???? çµ ?? ã ?? ¯ã ?? © ã ?? ¼ã ?? ¿ ã ?? ¼ã ?? ¯ # 10 ã ?? ¶ã ???? ã ?? ¯é ?? ¸æ ???? ã ?? ® 3Pã ?? · ã ?? ¥ ã ?? ¼ã ??? ? ã ???? # 0 ã ???? ã ?? ¼ã ????ã ?? ¹é ?? ¸æ ???? ã ?? ®ã ???? ã ?? ¹ã ?? «ã ?? ³ã ?? ªã ?? © ã ?? §ä¸ »å ° ?? æ ¨ © ã ???? 渡 ã ???? ã ?? ªã ???? ã ???? ã ???? ã ?? £ ã ???? ã ?? §ã ?? ³ã ?? ¹ã ?? ®ã ?? ® ã ?? ¢ ã ???? ä¸ ?? ã ???? ã ???? ç ?? ¸æ ???? ã ?? ®ã ?? ¿ ã ?? ¼ã ?? ³ã ?? ªã ?? ¼ã ????ã ?? ¼ã ???? èª ?? ã ???? ã ???? ã ?? ´ã ?? ¼ã ?? »?? è¿ ?? ã ?? ® ç «¶ã ???? å ???? ã ???? ã ?? «ã ???? è² ã ???? ã ?????? ? ¦ã ?? §ã ?? ¼ã ?? §å ???? å ?? © ã ???? æ ???? ã ?? «ã ???? ??
ï¼ ?? ä¸ »ã ?? ªã ?? ¹ã ?? ¿ ã ????ã ???? é ???? å ± ç ???? ï¼ ??
å¾ ?? ç ?? ¹: # 0 ã ???? ã ?? ¼ã ???? ã ?? ¹é ?? ¸æ ???? 17ç ?? ¹ã ???? # 53 ã ?? «ã ?? ¼ã ?? ¯é ?? ¸æ ???? 16ç ?? ¹ã ???? # 5 ã ?? ¸ã ?? §ã ?? ¼ã ?? ³ã ?? ºé ?? ¸æ ??? ? 13ç ?? ¹
ã ?? ªã ???? ã ?? ¦ã ?? ³ã ????: # 5 ã ?? ¸ã ?? §ã ?? ¼ã ?? ³ã ?? ºé ?? ¸æ ???? 8æ ?? ¬ã ???? # 53 ã ?? «ã ?? ¼ã ?? ¯é ?? ¸æ ???? 6æ ?? ¬ã ???? # 15 ç« ¹å ???? é? ? ¸æ ???? 4æ ?? ¬
ã ?? ¢ ã ?? · ã ?? ¹ã ???? ï¼ ?? # 24 ç ?? ° ä¸é ?? ¸æ ???? 6æ ?? ¬ã ???? # 3 å®? ? è ?? ¤é ?? ¸æ ???? 5æ ?? ¬ã ???? # 0 ã ???? ã ?? ¼ã ???? ã ?? ¹é ?? ¸æ ???? 4æ ?? ¬ã ???? # 1 å ° ?? 島é ?? ¸æ ???? 4æ ?? ¬
â ???? BOXã ?? ¹ã ?? ³ã ?? ¢ ï¼ ??
https://www.bleague.jp/game_detail/?ScheduleKey=6142
â ???? è¦ ?? é ???? ã ???? é ???? ä¿ ¡ ï¼ ??
https://basketball.mb.softbank.jp/lives/6142
ï¼ ?? ã ???? ã ???? ã ???? ã ?? ³ã ?? ¼ã ????ã ?? »é ?? ¸æ ???? ã ?? ³ã ?? ¡ ã ?? ³ã ???? ï¼ ??
â ???? ã ?? «ã ?? «HCã ?? ³ã ?? ¡ ã ?? ³ã ????
ä »?? æ ?? ¥ ã ?? ®è © ¦å ???? ã ?? ¯é ?? ¸æ ???? ã ???? ã ?? ã ???? é ???? 常ã ?? «å¼ · ã ????ã ????ã ?? ³ã ?? ³ã ?? ¹ã ?? ¿ ã ?? ³ã ???? ã ?? «ã ???? ã ?? ¬ã ?? ¼ã ???? ã ???? ã ?? ¦ã ???? ? ¾ã ???? ã ???? ã ???? å³¶æ ¹ã ?? ¯ã ????ã ?? ³ã ???? ã ?? ¡ ã ?? ³ã ???? ã ?? ¼ã ???? å ???? ã ???? ç´ æ ?? ´ã ???? ã ??????? ?? ã ?? ¼ã ?? ã ?? §ã ???? å ???? å ?? © ã ???? ã ???? ã ???? ã ?? ° ¡ å ???? ã ?? ªã ???? ã ?? ¨ã ?? §ã ?? ¯ã ????? ã ???? ã ?? ¾ã ???? ? § ã ???? ã ???? ã ???? ã ???? ã ?? £ ã ???? ã ?? §ã ?? ³ã ?? ¹ã ???? ????ã ?? §ã ?? ³ã ?? ¹ã ?? ¨ã ????ã ?? «ç ?? ¸æ ???? ã ?? «ã ???? ã ?? ¬ã ????ã ?? · ã ?? £ ã ?? ¼ã ????ã ???? ã ???? ã ???? ã ???? ã ?? ¨ã ???? ?? ã ?? ¼ã ???? ã ?? ¤ã ?? ³ã ???? ã ?? §ã ???? ã ???? ã ????
â ???? # 1 å ° ?? 島é ?? ¸æ ???? ã ?? ³ã ?? ¡ ã ?? ³ã ????
å ???? 人ç ????ã ?? «ã ?? ¯ (æ ?? ªæ ???? ã ???? ã ????) è ???? ??? ã ???? ã ???? ã ???? æ ?? »ã ?? £ ã ?? ¦ã ???? ã ?? ¦ã ??????? ???? ã ???? ã ?? ¬ã ?? ¼ã ???? ã ?? §ã ????ã ???? ã ?? ¨ã ???? ã ???? ???? è ¦ ?? ã ???? æ ?? »ã ?? £ ã ?? ¦ã ???? ã ?? ¾ã ???? ã ???? ?? ã ?? · ã ?? ¼ã ?? ºã ?? ³ã ???? æ ?? ¥ æ ?? ¬ä »£ è¡ ¨ã ?? ã ?? £ ã ????ã ????ã ????ã ?? ± ã ?? ¬ã ?? §ã ?? ¡ ã ?? ³ã ???? ã ?? ¼ã ?? ® èª ° ã ???? ã ???? æ ???? ã ???? ã ???? ã ???? ¨ã ???? ã ???? ã ???? ã ?? ¾ã ???? ã ???? ã ???? ã ???? ã ?? ¿ ã ???? ã ?? ªã ?? §ç © ´ã ???? å ???? ã ???? ã ?? ¦æ ?? ¦ã ?? £ ã ?? ?????ã ?? ®ã ?? §ã ????ã ????ã ????ã ????ã?????? ???? ã ???? ã ???? ã ?? ã ???? ã ?? §ã ???? ã ???? ã ?? ³ã ?? ã ???? § é ?? £ ã ???? ã ???? ç ?? ¶æ³ ?? ã ?? §ã ???? ã ???? ã ???? ã ???? ã ?? ªã ?? §å ???? å ???? ã ???? ã ?? ¦å ???? ã ?? «é ?? ? § ã ???? ã ???? ã ???? ã ???? ã ?? ¨æ ???? ã ???? ã ?? ¾ã ????
â ???? # 11 é ?? ç ?? ° é ?? ¸æ ???? ã ?? ³ã ?? ¡ ã ?? ³ã ????
å ???? å ???? æ ?? ® æ ???? ã ???? ã ???? å ± ?? é ???? ã ?? «ã ?? ã ?? ¾ã ???? ã ???? ã ???? ã ?? © ã ???? æ ???? æ ?? ¢ å¼ · ã ???? è ?? ?ã ????ã ?? ¡ ã ???? ã ???? ã ???? ã ?? ¹ã ???? ã ???? ã ?? ¨ã ???? 40å ???? é ???? ã ?? ?? ã ?? £ ã ???? ã ???? é ???? è¡ ?? ã ???? ã ???? ã ???? ã ???? ã ???? ã ?? ¨ã ???? å ???? å ?? ã ?? £ ã ???? ã ?? ¨æ ???? ã ????? ã ?? ¾ã ???? ã ???? (ç´ ?? 1ã ???? æ ???? ???) æ ?? ªæ ???? ã ?? §é ?? ¢ è ?? ± ã ???? ã ?? ¦ã ???? ã ?? ¼ã ?? ã ?? «è¿ · Æ ???? ã ???? ã ???? ã ???? ã ???? ã ?? ®ã ?? §ã ????? ã ????ã ?? ®å? ??? ã ???? ã ?? ¼ã ?? ã ?? «è² ¢ ç ?? ®ã ???? ã ?? ªã ???? ?? ?? ªã ???? ã ?? ¨æ ???? ã ?? £ ã ?? ¦ã ???? ã ?? ¦ã ???? ã ?? ¾ã ???? ? ¯è ?? ª å ???? ã ?? ®ã ????ã ???? æµ ?? ã ????? ã ???? ä½ ?? ã ????ã ?? «ã ????ã ?? £ ã ????ã ?? §ã ?? ³ã ?? ¹ã ???? æ ???? è ?? ?? ?? ¦ã ????ã ?? ¾ã ????ã ????ã ???? ä »?? æ ?? ¥ ã ?? ¯å ???? å ?? © ã ????ã ?? ¾ã ????ã ????ã ????ã ????ã ?? ¤ã ?? ¼ã ?? ¸ã ?? ¼ã ?? «ã ???? ã ???? ã ???? ã ?? ¦ã ???? ã ???? é ?? ¨å ???? ã ???? è © ° ã ???? ? ç ???? ã ???? ã ?? ¨ã ???? ã ???? ã ???? ã ???? ã ???? ã ?? ®ã ?? §ã? ??? æ ???? æ ?? ¥ ã ???? ã ???? 1å ???? 40å ???? é ???? æ ?? ¦ã ???? ç¶ ?? ã ???? ã ?? ¾ã ???? ã ????
æ ???? æ ?? ¥ 1 æ ???? 24 æ ?? ¥ (æ ?? ¥) ã ???? ã ?? ¢ ã ?? ¦ã ?? §ã ?? ¼ã ?? »æ? ? ¾æ ± ?? å¸ ?? ç · ?? å ???? ä½ ?? è ?? ²é ¤¨ (å³¶æ ¹ç ????) ã ?? «ã ?? ¦å³¶æ ¹ã? ?¹ã ?? µã ???? ã ?? ªã ???? ã ?? ¸ã ???? ã ?? ¯ã ?? ¨å¯¾æ ?? ¦ã ???? ã ?? ¾ã? ??? ï¼ ?? å¼ ?? ã ???? ç¶ ?? ã ???? ã ?? ¢ ã ?? «ã ???? ã ?? «ã ?? ¯æ ?? ± 京 ã ?? ¸ã ?? ® æ¸ © ã ???? ã ???? å ¿ ?? æ ?? ´ã ????ã ???? ã ???? ã ???? ã ???? ã ???? é¡ ?? ã ???? ã ???? ã ?? ¾ã ????ã ????

ã ???? ã ?? ã ???? ã ?? ¹ã ?? ± ã ???? ã ???? ã ???? ã ?? ¼ã ?? «ã ?? ªã ?? ? ° ã ?? »B.LEAGUEæ ????å ± ?? ã ?? ®ã ?? ¢ ã ?? «ã ???? ã ?? «ã ?? ¯æ ?? ? ®å ?? ¬å¼ ?? ã ?? µã ?? ¤ã ????ã ?? §ã ????
ã ???? ã ?? ¼ã ?? ã ?? ®æ ???? æ ?? ° ã ????ã ?? ¥ ã ?? ¼ã ?? ¹ã ???? ã ?? ??? ã ?? ³ ã ???? ã ???? ã ???? ã ?? ± ã ???? ã ???? ã ?????? ? £ ã ?? · ã ?? £ ã ?? «ã ?? ° ã ????ã ?? ºã ?? ªã ?? © æ§ ?? ã ????? å ± ã ???? ã ???? å ± ?? ã ???? ã ???? ã ?? ¾ã ???????

Related title :
[Alvark Tokyo] January 23, 2021 (Sat) Shimane Susanoo Magic Game Report
-<a href="/?s=Alvark Tokyo, Shimane Susanoo who accumulated 29 points in the final Q Alvark Tokyo, who accumulated 29 points in the final Q, won first in the enemy territory against Magic
[B1 Section 17] A Tokyo wins with a big point difference over Shimane
Basketball B League Part 1 Susanoo, four-sided vision at home, decisive moment, vivid / Shimane

Ref: https://sports.yahoo.co.jp

QU’EN PENSEZ-VOUS?

[comment]

Partners:

Journal D’Afrique (https://www.journaldafrique.com/)

Ebene News (https://www.ebenenews.com/)

Laisser un commentaire, votre avis compte!

[gs-fb-comments] [comment-form]